افراد آنلاین: 24 نفر
حاضرین آقا: 11 نفر
حاضرین خانم: 11 نفر
اعضاء حاضر: 19 نفر
تعداد مدیران: 1 نفر
تعداد ناظر ارشدها: 0 نفر
تعداد ناظرها: 10 نفر
تعداد شکلک ها: 706 عدد