افراد آنلاین: 36 نفر
حاضرین آقا: 20 نفر
حاضرین خانم: 15 نفر
اعضاء حاضر: 30 نفر
تعداد مدیران: 1 نفر
تعداد ناظر ارشدها: 0 نفر
تعداد ناظرها: 3 نفر
تعداد شکلک ها: 711 عدد