افراد آنلاین: 41 نفر
حاضرین آقا: 20 نفر
حاضرین خانم: 19 نفر
اعضاء حاضر: 34 نفر
تعداد مدیران: 1 نفر
تعداد ناظر ارشدها: 0 نفر
تعداد ناظرها: 23 نفر
تعداد شکلک ها: 701 عدد